Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej

 

                                                                                 Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych

 

1. ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE

1.  Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych, zwanej dalej Biblioteką, jest bezpłatne.

2.  Prawo do korzystania z Biblioteki mają mieszkańcy gminy Kulesze Kościelne. W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom zamieszkałym poza gminą Kulesze Kościelne.

3.  Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece:

a) rejestracja nowego czytelnika realizowana jest na podstawie:

·       dobrowolnego podania danych osobowych w formie pisemnej do druku deklaracji dostępnych w siedzibie Biblioteki, stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób nieletnich (do lat 18) rejestracji dokonuje rodzic/prawny opiekun,

b) Czytelnik zobowiązany jest okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji prawidłowości wypełnienia druku deklaracji przez bibliotekarza oraz do aktualizacji danych, jeśli ulegną one zmianie,

c) druki deklaracji przechowywane są w Bibliotece w formie papierowej,

d) niewypełnienie druku deklaracji skutkuje odmową rejestracji w Bibliotece.

2. ZASADY WYREJESTROWANIA W BIBLIOTECE

1. Czytelnik ma prawo do wyrejestrowania się z Biblioteki na żądanie.

2. Warunkiem wyrejestrowania jest rozliczenie się z wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. W Bibliotece obowiązuje tzw. wolny dostęp do półek. Oznacza to możliwość samodzielnego poruszania się po Bibliotece, korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.

2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:

  •  8 książek

4. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres:

  •   książki – 30 dni, przy czym nowości biblioteczne wyodrębnione z regału – 14 dni,
  •  zbiory regionalne – na miejscu lub w wyjątkowych sytuacjach na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż 14 dni,
  •  księgozbiór podręczny – na miejscu lub na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż na 7 dni.

5.     W szczególnych przypadkach terminy oddania zbiorów bibliotecznych mogą zostać wydłużone bądź skrócone przez pracownika Biblioteki.

6.     Wypożyczenia i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza.

7.     Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu

  • W Czytelni Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.
  • Dostęp do księgozbioru podręcznego i wyłożonych czasopism bieżących jest wolny. Książki wybrane z półek należy przedstawić bibliotekarzowi w celu ich zarejestrowania.
  • Wynoszenie z Czytelni zbiorów bibliotecznych stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.
  • Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu za wiedzą i zgodą bibliotekarza.

   5.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZGUBIENIE KSIĄŻKI

1.     Czytelnik  jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem – zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.     Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada Czytelnik.

3.     W przypadku zgubienia książki wypożyczonej, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, do:

·        odkupienia tego samego tytułu i autora książki lub

·       zwrotu równowartości książki.

4.     O formie rekompensaty za zniszczone lub zagubione zbiory decyduje Kierownik Biblioteki.

5.     Czytelnikom, którzy nie rozliczają się z wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym Regulaminie wysyłane będą maksymalnie trzy ponaglenia listowne. Czytelnik pokrywa równowartość kosztów wysłania ponagleń, wg cennika Poczty Polskiej obowiązującego w dniu wysyłki.

6.     Koszt wysłania ponaglenia pokrywany jest przez Czytelnika w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

7.     W przypadku bezskuteczności ponagleń Biblioteka ma prawo do wyegzekwowania – w granicach przepisów prawa – zwrotu książki do Biblioteki lub jej równowartości pieniężnej, powiększonej o koszty poniesione przez Bibliotekę z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki, w tym wynajęcia firmy windykacyjnej. Koszt egzekucji książek ponosi Czytelnik.

6.     PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

1.     Prawa czytelnika:

·       Prawo do swobodnego, w granicach określonych niniejszym Regulaminem, korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

·       Prawo do uczestniczenia w gromadzeniu i ochronie zbiorów bibliotecznych.

·       Prawo do współtworzenia oraz  uczestniczenia w wydarzeniach czytelniczo – kulturalnych realizowanych przez Bibliotekę.

 

2.     Obowiązki czytelnika wynikają z zapisów w niniejszym Regulaminie: m.in. szanowane zbiorów bibliotecznych, terminowe oddawanie książek do Biblioteki, odpowiedzialność za zniszczone lub zgubione zbiory.

7.     ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTĘPU DO INTERNETU

1.     Prawo do bezpłatnego korzystania z komputerów zainstalowanych w Kawiarence Internetowej mają mieszkańcy gminy Kulesze Kościelne, w szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie osobom zamieszkałym poza gminą Kulesze Kościelne.

2.     Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.

3.     Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 60 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie czasu.

4.     Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

5.     Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie systemu zabezpieczeń.

6.     Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą bibliotekarza.

7.     Użytkownik może wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować bibliotekarza.

8.     Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika na stanowisku komputerowym.

9.     Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

10.  Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

11.  Zasady korzystania z  Kawiarenki Internetowej w Bibliotece Publicznej -załącznik nr 2.

12.  Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu wpisywane jest przez Bibliotekarza do rejestru i potwierdzane podpisem użytkownika. Wpis obejmuje:

·       imię i nazwisko,

·       adres,

·       dokładne określenie czasu korzystania z danego komputera.

13.  Postanowienie to nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych, a wpis wykorzystywany jest do celów statystyki bibliotecznej.

8. KOŃCOWE UWAGI

1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim wypadku podejmuje bibliotekarz. Od decyzji tej Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm.

3. Regulamin podlega wywieszeniu w siedzibie Biblioteki.

4. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami oraz aktualizacjami Regulaminu.