Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KULESZACH KOŚCIELNYCH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

§ 1. 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i  zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

§ 2. Procedura obejmuje:

1) Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego pomiędzy pracownikami.

2) Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

3)  Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

4) Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

5) Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

6) Procedury zapobiegawcze: podejrzenie obecności wirusa u pracowników.

7) Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia użytkownika wirusem SARS-CoV-2 

§ 3.  Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych:

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy punkcie zwrotu książek).

2. Zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu między użytkownikami przebywającymi na terenie wypożyczalni oraz pracownikami biblioteki.

3.  Wprowadzony jest wolny dostęp do księgozbioru w wypożyczalni, pod warunkiem, że zostaną zachowane zasady reżimu sanitarnego – w tym konieczność zakrycia maseczką ust i nosa, dezynfekcji rąk przez czytelników przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego (także między regałami).

4. Wolny dostęp do księgozbioru może zostać ograniczony, gdy na terenie gminy Kulesze Kościelne nastąpi znaczący wzrost zachorowań.  

5.Ustala się limit osób przebywających w Wypożyczalni uzależniony od metrażu powierzchni oraz z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu między użytkownikami – 6 osób jednocześnie może przebywać w Wypożyczalni. 

1) Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. 

2) W przypadku osiągnięcia limitu osób obowiązującego w wypożyczalni, pracownik biblioteki może udostępnić dodatkowe miejsca osobom zaszczepionym, jeżeli dobrowolnie okażą dowód szczepienia.

6.  Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.

7. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony. 

8. Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb porządkowych (policja). Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie zostaną obsłużone.  

9. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

10. Biblioteka udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie w Bibliotece.

§ 4. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu: 

1.W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jes rezerwowanie zbiorów: 

a) telefonicznie- bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w wyznaczonym miejscu,

b) e-mailowo- bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w wyznaczonym miejscu.

2.  Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki opisanymi §6. 

§ 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki 

1.Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio na stanowisku zwrotu książek. 

2.  Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni, odizolowane od innych egzemplarzy. 

3. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo zdezynfekowany zostaje blat, na którym leżały zbiory.

4.  Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę, zdezynfekować dłonie po wejściu do budynku lub mieć rękawiczki jednorazowe oraz zachować bezpieczną odległość. 

§ 6. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki. 

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych.

2. Przywraca się wolny dostęp do regałów bibliotecznych.

3. Od 01.07.2021 r. przywraca się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

4. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce po wejściu do Biblioteki lub mieć założone rękawiczki jednorazowe, mieć założoną maskę oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS. 

5. Częściowo zostaje wznowiona oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki. Podczas wakacji będą organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w pełnym reżimie sanitarnym.

6. Nie ma możliwości korzystania na miejscu z usług ksero, druku czy skanowania.

7. Osoby, które nie korzystały jeszcze z usług biblioteki muszą skontaktować się telefonicznie.

§ 7. Zasady korzystania z Czytelni.

1. Nie zmieniają się zasady korzystania z Czytelni zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych.

2.Ustala się limit osób przebywających w Czytelni uzależniony od metrażu powierzchni oraz z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu między użytkownikami – 2 osoby jednocześnie mogą przebywać w strefie Czytelni.

1) Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. 

2) W przypadku osiągnięcia limitu osób obowiązującego w czytelni, pracownik biblioteki może udostępnić dodatkowe miejsca osobom zaszczepionym, jeżeli dobrowolnie okażą dowód szczepienia.

3. Każdy czytelnik podczas pobytu w Czytelni ma obowiązek noszenia maski ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz dezynfekować dłonie.

4. Maksymalny czas przebywania w Czytelni wynosi 45 minut bez możliwości przedłużenia.

§ 8. Zasady Korzystania z Kawiarenki Internetowej.

1. Nie zmieniają się zasady korzystania z  usług zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych (z wyjątkiem postanowień dotyczących możliwości przedłużenia czasu pracy przy komputerze).

2. Maksymalny czas pracy przy stanowiskach komputerowych wynosi 30 minut bez możliwości przedłużenia. Korzystanie ze stanowisk należy ukończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Kawiarenki.

3.Ustala się limit osób przebywających w Kawiarence internetowej uzależniony od metrażu powierzchni oraz z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu między użytkownikami – 2 osoby jednocześnie mogą przebywać w strefie Kawiarenki.

1) Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. 

2) W przypadku osiągnięcia limitu osób obowiązującego w kawiarence internetowej , pracownik biblioteki może udostępnić dodatkowe miejsca osobom zaszczepionym, jeżeli dobrowolnie okażą dowód szczepienia.

4. Każdy użytkownik podczas pobytu w kawiarence internetowej ma obowiązek noszenia maski ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz dezynfekować dłonie.

§ 9. Procedury ochronne dla pracowników biblioteki:

1. Częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami.

2.  Utrzymanie bezpiecznego dystansu między pracownikami oraz pracownikami i użytkownikami.

3. Stanowiska obsługi zabezpieczone są przezroczystymi przesłonami, które izolują pracownika od wypożyczającego.  

4. Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek, toalet, stanowiska obsługi) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% lub środka równorzędnego biobójczo co dwie godziny lub częściej, w zależności od liczby użytkowników i potrzeb zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe).

§ 10. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem: 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren Biblioteki. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

2.  Zgłoszenie incydentu do kierownika Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 11. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem: 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy. 

2. Zgłoszenie incydentu do kierownika Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. 

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych.

3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej: www.biblioteka.kuleszek.pl