Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Regulamin korzystania z siłowni

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 

1. Siłownia czynna jest: od poniedziałku do  piątku w godz.10.00 –10.00.

2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.

3. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

5. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

6. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).

8. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 16 roku życia.

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione.

10. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

11. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są wstanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

12. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić pracowników.

13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

14. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami, w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
15. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia -wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi.
16. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
17. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
18. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
19. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.
20. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
21. Pracownik ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa.
22. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
23. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.
24. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
25. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.
26. Każdorazowe udostępnienie wpisywane jest przez Pracownika do rejestru i potwierdzane podpisem użytkownika. Wpis obejmuje:
• imię i nazwisko,
• adres,
• dokładne określenie czasu korzystania .

27. Na terenie siłowni zabrania się:
• biegania,
• hałasowania,
• używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
• wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),
• wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
• wnoszenia napojów alkoholowych,
• wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,
• wszczynania fałszywych alarmów,
• niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenia siłowni,
• zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczenia,
• palenia tytoniu.