Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Statut biblioteki

 

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych, zwana dalej ,,biblioteką”, jest instytucją kultury działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);

2) ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);

3) aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych;

4) niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest gminną jednostką kultury podlegającą wpisowi do rejestru kultury organizatora.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad organizacją i  funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Wójt Gminy Kulesze Kościelne.

§ 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 5. 1. Siedziba biblioteki  znajduje się przy ulicy Wesołej 14 w Kuleszach Kościelnych.

2. Terenem działania biblioteki jest obszar Gminy Kulesze Kościelne.

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

 

§ 6. 1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając  dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

2. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań biblioteki należą:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

3) prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

5) popularyzacja książek i czytelnictwa:

a) organizowanie konkursów czytelniczych i innych imprez kulturalnych i oświatowych;

b) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8.  Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 9. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelników oraz służące szeroko pojętej promocji Gminy Kulesze Kościelne.

 

Rozdział III

Organy i organizacja

 

§ 10.  1. Działalnością biblioteki kieruje kierownik biblioteki, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Kierownik składa oświadczenia woli w imieniu biblioteki w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych.

4. Kierownik sporządza roczne sprawozdania z działalności biblioteki.

§ 11. 1.W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej w miarę potrzeb.

2. Pracowników zatrudnia kierownik biblioteki.

3. Pracownicy biblioteki wynagradzani są według zasad określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. 1. Organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez kierownika biblioteki po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Kulesze Kościelne.

2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki, nadany przez kierownika biblioteki.

§ 13. Przy bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki.

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez organizatora.

3. Obsługa finansowo-księgowa biblioteki prowadzona jest przez Urząd Gminy Kulesze Kościelne na podstawie porozumienia o wspólnej obsłudze finansowo-księgowej.

§ 15. 1.Biblioteka jest finansowana z:

1) dotacji budżetu Gminy;

2) bieżącej działalności biblioteki;

3) darowizn od osób fizycznych i prawnych;

4) innych źródeł.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki ustala się na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez kierownika biblioteki, przekazanego Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 16. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.